08/18/19-“Traveling Through Ezra” (Part 2)-Ezra 1:1-4-Mike Stone, Senior Pastor