08/16/2020-Do You Want to Rebuild?-Nehemiah 2:9-20-Mike Stone, Senior Pastor